Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan

Klik hier voor het laatste inspectierapport

Klik hier voor de Rie veiligheid

Klik hier voor de Rie gezondheid

Klik hier voor de interne klachtencommissie

Klik hier voor het klachtenformulier

Klik hier voor de procedure meldcode kindermishandeling

Klik hier voor meldcode kinderopvang

 

 

Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Kids Eiland 

 

Dit pedagogisch beleidsplan is richtinggevend voor de dagelijkse opvangpraktijk. Het is geschreven voor alle bij de opvang betrokken partijen:

 

 • De ouder/ verzorgers
  Kids Eiland wil de ouders/verzorgers een beeld geven van de opvang die de kinderen wordt geboden, de wijze waarop de opvang is geregeld, de activiteiten die worden ondernomen en de manier waarop met de kinderen wordt omgegaan.

 

 • Leidsters
  Het pedagogisch beleid is een richtlijn voor de leidsters, zodat  zij weten wat er van hen wordt verwacht. Daarnaast  stimuleert het de leidsters om in de dagelijkse praktijk stil te staan bij het werk, waardoor de kwaliteit bewustheid wordt bevorderd.

 

 • Bedrijven en instellingen
  Aan hen wordt inzicht gegeven in de manier van werken alsmede de kwaliteit en professionaliteit die wij als opvang bieden.

 

Ontwikkelingsstimulering

Bij ontwikkelingsstimulering gaat het om de dingen die de pedagogisch medewerkster doet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het kind wordt in zijn ontwikkeling gevolgd en er worden activiteiten gedaan die aansluiten bij de behoeften en interesses van het kind.


Ontwikkeling en signalering

Door het pedagogisch beleidsplan heen is terug te lezen op welke manier we opvang en ontwikkeling van kinderen begeleiden en stimuleren. Door het aanbieden van diverse doe-activiteiten, zoals knutselen en buitenspelen, wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd.

De cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd door voor te lezen, zelf te lezen, door spelletjes te doen en door het maken van uitstapjes, puzzeltjes etc.
Er wordt ( vooral in de vakanties) gewerkt met thema's. Er worden activiteiten met de kinderen gedaan rondom een thema en er worden gepaste uitstapjes ondernomen.
Op deze manier wordt de (vakantie) dag echt een feestdag en leren de kinderen spelenderwijs over een bepaald thema.

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door mogelijkheden van vrij spel en door samen met andere kinderen te spelen. De pedagogisch medewerksters observeren alle kinderen in de opvang. Onder observeren verstaan we: gericht en objectief kijken naar een situatie, groep, of individu om antwoord te krijgen op bepaalde vragen. Het doel van observeren is een hulpmiddel bij het signaleren van het kind in de groep. Observatieresultaten worden tijdens oudergesprekken besproken.


Sociaal vaardigheid
Sociaalvaardige kinderen hebben veel ruime nodig om als voorbeeld te dienen voor de andere kinderen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat deze kinderen geen voorrangspositie verwerven, juist doordat zij snel contacten maken en zich goed voegen in de groep. Dit is te voorkomen door ook oog te hebben voor kinderen die dit minder goed kunnen en zich eerder terugtrekken en daardoor minder opvallen. Er bestaat ook een grote kans dat er kinderen zijn die storend gedrag vertonen. Samen zorgen wij ervoor dat ook zij met andere kinderen samenspelen. Dit wordt intensief begeleid door zelf mee te spelen en meer tijd om kinderen met storend gedrag structuur te bieden: wat zijn de regels, wat verwacht ik van de kinderen, wat gebeurt er als een kind zich niet aan de regels houdt, etc.

Wennen


Het eerste bezoek aan de opvang is altijd heel spannend voor u en uw kind. Wij raden u aan om de eerste dag samen met uw kind naar de opvang te komen. Samen de tijd te nemen om rond te kijken en eventueel samen te spelen, zodat uw kind kan wennen aan de nieuwe omgeving. Na de eerste dag wordt besproken hoe de wenperiode verder ingericht gaat worden. Het verloop van zo 'n periode is namelijk voor ieder kind anders.

Ziekte


Is uw kindje ziek en kan het niet naar de opvang komen? Geeft u dit dan alstublieft voor acht uur 's morgens door aan een van de medewerksters (06-55371067).

Wanneer vragen wij u uw kind thuis te houden?
Een kind voelt zich het prettigst als het thuis is. Is uw kind ziek geweest en heeft het koorts gehad? Dan mag het weer naar de opvang komen als het voldoende is hersteld.


Daarbij gelden de volgende regels:

 • Heeft uw kind een paar dagen koorts gehad van minimaal 39 graden celsius? Dan kan het weer naar de opvang komen als het minimaal 24 uur koortsvrij is.
 • Heeft uw kind een uitschieter in temperatuur gehad rond de 39 graden, maar was het niet ernstig ziek? Dan mag het weer naar de opvang komen als het koortsvrij is. Denk bijvoorbeeld aan koorts na inenting, of als uw kindje tanden wisselt.

Als uw kind ziek wordt bij BSO Kids Eiland Den Haag.
Het kan gebeuren dat uw kind tijdens de opvang ziek wordt. Wij nemen altijd contact met u op. Als het beter is voor uw kind of andere kinderen, vragen wij u om uw kind op te halen. In noodsituaties schakelen wij uw huisarts in. Als dit niet mogelijk is, raadplegen wij een andere huisarts.

Bij zeer ernstige infectieziekten moet uw kind thuis blijven en dit moet altijd gemeld worden bij de leidsters. Het gaat dan onder andere om geelzucht, buiktyfus, paratyfus, bloederige diarree, hersenvliesontsteking en open tbc. Wij volgen dan het protocol van de GGD. Ook bij een besmettelijke kinderziekte hebben wij graag dat dit wordt gemeld. Als er twee of meerdere kinderen een besmettelijke ziekte hebben, stellen wij de andere ouders daarvan op de hoogte. Twijfelt u of uw kind wel of niet moet thuishouden? Neem dan contact op met de leidinggevende van de locatie van uw kind.

Belangrijk 
Zorgt u ervoor dat wij altijd uw huidige telefoonnummer hebben, zodat wij u kunnen bereiken en geef wijzigingen zo spoedig mogelijk door.

 

Ouderbetrokkenheid


Twee keer per jaar worden er oudergesprekken gehouden. Ouders kunnen zich hier dan voor aanmelden. Tijdens deze gesprekken wordt er verteld hoe het kind zich op de BSO gedraagt, met wie hij/zij speelt en wat zij leuk vinden. Er wordt gepraat over hoe de ouders het vinden of zij tevreden zijn en of er verder nog aandachtspunten zijn. Natuurlijk kunnen er buiten deze gesprekken om altijd afspraken gemaakt worden.


Ouderavond
Een keer per jaar wordt er een ouderavond gehouden. Er wordt die avond informatie gegeven over een bepaald onderwerp en hier wordt samen met de ouders wordt over gepraat.


Nieuwsbrief
Er komt elk kwartaal een nieuwsbrief met leuke en interessante informatie voor ouders en kinderen. Wanneer er zaken veranderen of georganiseerd worden, worden ouders hiervan door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.


Oudercommissie
In de Wet Kinderopvang is vastgesteld dat ouders op een aantal onderdelen van het beleid binnen de BSO adviesrecht hebben. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang.

Wilt u een bijdrage leveren aan de oudercommissie? 

Dat kan op de volgende manieren: telefonisch (06-55371067), persoonlijk, of via de mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 


 

 

Uitstapjes


In de vakanties willen we leuke activiteiten plannen, zoals een bezoek aan een kinderboerderij, naar het bos, het strand of een speeltuin. Wij maken de uitstapjes altijd in overleg met de ouders en de uitstapjes worden van te voren bekend gemaakt.

 

Dagindeling


Buitenschoolse opvang is de vrije tijd van kinderen, daarom kiezen ze zelf de activiteiten die ze willen doen.

 • 15.00u      De kinderen worden van school gehaald en verzamelen zich in het BSO lokaal
 • 15.30u      Eten wij een cracker en drinken water of limonade
 • 16.00u      Vrij spelen/ activiteit
 • 18.00u      De kinderen gaan aan tafel voor de warme avondmaaltijd.
 • 18.30u      Opruimen
 • 19.00u      BSO sluit.                                                                                                            

Vakantie/vrije dag

In de vakantie zijn wij geopend van 7.00 tot 19.00u

Zo ziet een vakantie /vrije dag er uit:

 • 7.00-9.30u De kinderen worden gebracht/ vrij spelen
 • 9.30u         De kinderen eten iets lichts en drinken wat
 • 10.00u       De kinderen mogen vrij spelen of er wordt een activiteit aangeboden
 • 12.00u       Lunchen
 • 13.00u       Vrij spelen/ verhaal moment
 • 15.30u       Eten wij een cracker/beschuit en drinken water of limonade
 • 16.00u       Vrij spelen/ activiteit
 • 18.00u       De kinderen gaan aan tafel voor de warme avondmaaltijd.
 • 18.30u       Opruimen.
 • 19.00u       BSO sluit.

 

De overdracht


Aan het einde van de dag, als de kinderen worden gehaald, vindt de overdracht plaats. Voor ouders is het belangrijk om te weten wat het kind heeft meegemaakt op de BSO, met wie het gespeeld heeft, wat er gedaan is, of het kind het naar de zin heeft gehad.

 

Van beleid naar werkwijze


Wilt u meer weten over het pedagogisch beleidsplan? De uitgebreide versie ligt ter inzage op de BSO groep. De praktische uitwerking van het pedagogisch beleidsplan staat in de pedagogisch werkwijze, deze kunt u ook vinden op de BSO groep.

 

 

Webdesign/Modified Florijn Terstal