De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden.

De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.

De wijzigingen komen voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn in 2016 sloten.

Een aantal gevolgen voor de BSO

Mentor voor ieder kind in de groep krijgt een mentor toegewezen dat is in dit geval voor alle kinderen Gloria als mentor. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders/ verzorgers. De BSO stelt in het pedagogisch beleidsplan vast hoe de invulling is van het mentorschap. Ouders kunnen zelf ook initiatief nemen tot een gesprek met de mentor.

- Nieuw beleid veiligheid en gezondheid

- EHBO voor alle pedagogische medewerkers.

-Een mentor (vaste aanspreekpunt) voor alle kinderen

Wilt u meer weten over de nieuwe wet? Kijk op: www.veranderingenkinderopvang nl

Of vraag naar het beleidsplan van deze is dagelijks ter inzage op de BSO

 

BSO Kids eiland heeft een duidelijke doelstelling ten aanzien van Buitenschoolse Opvang. Wij willen dat de kinderen zich thuis voelen bij ons, dit wordt gerealiseerd door het bieden van een beschermend, liefdevol, gezellig en opvoedkundig beleid.Opvangtijd op de BSO moet vrije tijd zijn.

Een pedagogisch beleidsplan op papier zetten heeft een aantal belangrijke voordelen. Het is voor de ouders duidelijk waar wij voor staan, wat zij belangrijk vinden in de opvoeding van hun kind(eren) en op welke manier hier uitvoering aan wordt gegeven. Het beleid is hierdoor inzichtelijk en er kan gemakkelijk over gepraat worden.

                                                                                                                     

 

Wilt u meer weten over het pedagogisch beleidsplan en de nieuwe beleid veiligheid en gezondheid? De uitgebreide versie ligt ter inzage op de BSO groep. De praktische uitwerking van het pedagogisch beleidsplan staat in de pedagogisch werkwijze, deze kunt u ook vinden op de BSO groep.

 

Wilt u meer informatie over het laatste inspectierapport  Klik hier voor het laatste inspectierapport

Wilt u meer informatie over de RIE gezondheid                 Klik hier voor de Rie gezondheid

Wilt u meer informatie over de RIE veiligheid                    Klik hier voor de Rie veiligheid

Wilt u meer informatie over de klachtenregeling                Klik hier voor de klachtenregeling

Wilt u meer informatie over de meldcode sociale kaart      Klik hier voor de meldcode sociale kaart

 

Webdesign/Modified Florijn Terstal